TERMES D'ÚS

Condicions generals

Els presents Termes d'Ús regulen l'ús del lloc web r-evolucion-com (d'ara endavant “el lloc web”), marca de certificació de la Unió Europea sol·licitada per María José González Alonso (DNI 70881544Y) en nom de AGILE SELLER (d'ara endavant AGILE SELLER) com a titular, amb adreça en C/ Tejares 27, Sota 29011 Màlaga, Espanya.

La utilització per part del client dels serveis del lloc web pressuposa, en tot cas, l'adhesió als Termes d'Ús en la versió publicada per AGILE SELLER en el moment mateix de l'ordre de compra.

Per això, és convenient que llegeixis aquests Termes d'Ús abans de procedir a realitzar una compra d'un servei.

Els presents Termes d'Ús sempre estaran subjectes a la normativa vigent a cada moment de tal forma que si algun termini o condició fos modificat per la normativa aplicable (tant si aquesta modificació és d'índole temporal com a permanent), tindràs els drets que la normativa aplicable et reconegui i AGILE SELLER t'informarà de qualsevol altra mesura addicional que pogués adoptar al teu favor.

En cas de contradicció entre el que es disposa en la normativa aplicable i el que es preveu en els presents Termes d'Ús, serà aplicable el que es disposa en la normativa aplicable.

1. Àmbit del contracte

Els presents Termes d'Ús s'apliquen a la venda de tots els serveis r-evolució a través de la seva pàgina web, a consumidors als qui se'ls pugui prestar els seus serveis. AGILE SELLER informa que el seu lloc web es dirigeix exclusivament a un públic major de 18 anys. AGILE SELLER es reserva el dret a cancel·lar el compte d'accés d'un client si es detecten actes fraudulents, especulatius o de mala fe en la utilització d'aquest servei.

AGILE SELLER enviarà un correu electrònic indicant el justificant de recepció del servei. No obstant això, la formalització del contracte no es realitzarà fins que AGILE SELLER enviï un altre correu electrònic posterior confirmant que els serveis d'auditoria són gestionats.

A causa de la naturalesa oberta del lloc web, i a la possibilitat que es produeixin errors en el magatzematge i transmissió d'informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà del lloc web, tret que s'estableixi expressament el contrari en aquesta.

No obstant això, AGILE SELLER fa tots els esforços necessaris perquè la informació continguda en el lloc web sigui completa, veraç i correcta. D'existir algun error en qualsevol dada, AGILE SELLER procedirà a la seva rectificació.

Només t'està permès utilitzar el lloc web de manera lícita. Queda expressament prohibida la utilització, per qualsevol mitjà directe o indirecte de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícits, així com també la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar mal de qualsevol tipus.

En fer ús d'aquest lloc web i realitzar comandes a través d'aquest, el client es compromet

a:

(i) fer ús d'aquest lloc web únicament per a realitzar consultes o comandes legalment

vàlides;

(ii) no realitzar ningúna consulta o comanda falsa o fraudulenta;

(iii) no usar el lloc web en cap forma que causi, o pugui causar, mal o cap perjudici a qualsevol dels usuaris del lloc web ni a AGILE SELLER; o

(iv) no usar el lloc web per a qualsevol fi fraudulent, ni a l'efecte de la comissió de cap delicte o una altra activitat il·lícita de cap altre tipus; o

(v) no usar el lloc web per a generar qualsevol tipus de molèstia, inconvenient o ansietat en un tercer.

Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una consulta o comanda d'aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-ho i informar les autoritats pertinents. Addicionalment, ens reservem el dret d'impedir l'accés al lloc web i/o la possibilitat de realitzar consultes i comandes a través del lloc web o de cancel·lar el compte del client si el seu comportament constitueix un motiu justificat per a fer-lo. Aquest serà el cas, en particular, si el client està incomplint la normativa vigent, les disposicions contractuals aplicables, les nostres directrius o les nostres polítiques, tal com es disposa en els paràgrafs anteriors.

2. Descripció: preu i característiques

Els preus aplicables, així com la descripció de les característiques dels serveis, són els indicats en la pàgina web en la data de la comanda, excepte error manifest, o evident. Els preus apareixen detallats en cada article i inclouen l'I.V. A. (Impost sobre Valor Afegit).

En relació amb qualsevol article o servei adquirit en el lloc web, AGILE SELLER serà responsable de proporcionar de manera clara i comprensible la informació precontractual obligatòria assenyalada per la normativa vigent.

En cap cas, i excepte disposició legal en contra, AGILE SELLER no serà responsable de les següents pèrdues, amb independència del seu origen: pèrdues d'ingressos o vendes, pèrdua de negoci, lucre cessant o pèrdua de contractes, pèrdua d'estalvis previstos, pèrdua de dades, pèrdua de temps de gestió o horari d'oficina.

3. Pagament

El pagament es realitzarà a la finalització del procés de compra i serà condició indispensable per a la formalització d'aquest. En cap cas es podrà realitzar el pagament amb posterioritat.

Posteriorment, podrà consultar l'import efectuat i el mitjà de pagament triat en l'àrea de client. El client ha de notificar a AGILE SELLER qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant email o via telefònica, en el menor termini possible perquè AGILE SELLER pugui realitzar les gestions oportunes. Els proveïdors o emissors de mitjans de pagament poden adoptar mesures antifrau que comportin el rebuig d'una certa mena d'operacions. AGILE SELLER no és responsable de l'aplicació d'aquesta mena de polítiques de seguretat.

4. Prestació de serveis

AGILE SELLER contactarà amb el client en el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la realització de la compra a través de www.r-evolucion.com. No obstant això, la data definitiva per a l'execució d'aquests serveis està subjecta a la disponibilitat de l'equip de AGILE SELLLER.

5. Cancel·lació de la comanda

AGILE SELLER es reserva el dret de cancel·lar qualsevol comanda confirmada, o no acceptar una comanda confirmada quan mediï alguna de les següents circumstàncies:

- En cas d'error tècnic i/o error tipogràfic de caràcter manifest i evident en els preus o en la resta de les dades dels serveis continguts en el lloc web quan es va realitzar la comanda.

- Quan els sistemes de seguretat indiquin que la comanda pot ser fraudulent.

- Quan existeixin indicis que indiquin que el client és menor d'edat i/o que està incomplint alguna de les condicions recollides en aquests Termes d'Ús.

- Quan es produeixi un atac informàtic, virus o qualsevol esdeveniment que estigui fora del control raonable de AGILE SELLER (casos de força major).

- Per falta de disponibilitat de l'equip de AGILE SELLER per a la prestació del servei en els pròxims 6 mesos.

6. Propietat industrial i intel·lectual

El client reconeix i consent que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s'aporten com a part del lloc web pertanyen a AGILE SELLER en tot moment o als qui van atorgar llicència per al seu ús a AGILE SELLER.

El client podrà fer ús d'aquest material únicament en la forma en què AGILE SELLER ho autoritzi expressament. Això no impedirà al client utilitzar aquest lloc web en la mesura necessària per a obtenir informació sobre els seus serveis contractats o dades de contacte.

7. Modificació dels Termes d'Ús

AGILE SELLER es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els presents Termes d'Ús. Cap modificació afectarà els serveis que ja estiguin en curs.

8. Força major

El compliment per AGILE SELLER de la totalitat o de part de les seves obligacions serà suspesa en cas que sobrevingui un cas fortuït o de força major que impedeixi o retardi el compliment. Seran considerats com a tals, en particular, sense que aquesta llista sigui limitativa: la guerra, una pandèmia, els motins, la insurrecció, els disturbis socials, les vagues de qualsevol naturalesa i els problemes de subministrament no imputables a AGILE SELLER.

AGILE SELLER informarà el client de semblant cas fortuït o de força major dins els set dies

posteriors a la seva ocurrència. En el cas en què aquesta suspensió es prolongui més enllà d'un termini de 90 dies, el client tindrà llavors la possibilitat de rescindir el servei en curs i es procedirà llavors al seu reemborsament, segons estableix el punt 5 dels presents Termes d'Ús o en aquelles altres que la normativa aplicable pogués, si és el cas, establir.

9. Atacs informàtics (virus, pirateria…)

Està terminantment prohibit l'ús del lloc web mitjançant la introducció intencionada en el mateix de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. El client no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquest lloc web, al seu servidor, o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb el lloc web.

En acceptar els presents Termes d'Ús, el client accepta i es compromet a no atacar el lloc web a través d'un atac de denegació de servei o d'un atac denegació de servei distribuït. L'incompliment del que es disposa en la present clàusula podrà portar aparellada la comissió d'infraccions tipificades en la normativa aplicable. AGILE SELLER informarà de qualsevol incompliment d'aquesta normativa a les autoritats competents, i cooperarem amb elles en els tràmits pertinents. Així mateix, en cas d'incompliment de la present clàusula, el client deixarà d'estar autoritzat per a usar i entrar en el lloc web.

AGILE SELLER no es fa responsable dels danys, perjudicis o pèrdues resultants d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar l'equip informàtic, dades o materials quan es derivin de l'ús del lloc web o de la descàrrega de continguts de la mateixa als quals es redirigeixi.

10. Informació bàsica de la Política de Privacitat

Pots consultar informació addicional i detallada sobre la nostra Política de Privacitat aquí. (afegir enllaç a la política de privacitat)

11. Llei aplicable i jurisdicció

Els presents Termes d'Ús estan sotmeses a la legislació espanyola. Sense perjudici de l'anterior, el consumidor no resident a Espanya també gaudeix de la protecció que li garanteixen les disposicions imperatives del dret del país on tingui la seva residència habitual. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del client.

| hola@r-evolucionmoda.com     |     +34 619 17 03 19    |     © 2024 by MS Alma Digital